Giỏ hàng

VĂN THÙ - PHỔ HIỀN

VĂN THÙ PHỔ HIỀN

Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát. Các Ngài là hai vị Bồ Tát đại hạnh đại trí. Phổ Hiền Bồ Tát là Chân Lý thì Văn Thù Bồ Tát là Chân Trí. 

Phổ Hiền Bồ Tát tọa trên lưng voi sáu ngà. Là vị Bồ Tát có năng lực hiện thân ở mười phương pháp giới. Ngài là bản mệnh cho những người tuyên giảng đạo pháp. Ngài đại diện cho lý, định, hạnh. Hướng chúng sinh tới giác ngộ, thoát khỏi khổ ải nhân trần. Chính Ngài là Chân lý.

Văn Thù Bồ Tát tọa trên lưng sư tử xanh - uy lực của trí. Ngài là tượng trưng của trí tuệ và ánh sáng, là sự thấu hiểu tường tận Chân lý. Ngài chuyển hóa vô minh, phiền não, dục vọng, tham ái thành thanh tịnh. Lấy trí thắng mọi quy luật, lấy nhận thức vượt lên mọi phạm trù trần tục. Chính Ngài là Chân trí. Sống giữa đời, bao u mê, ái dục phủ mờ tâm trí ta. Con người ngụp lặn trong bao nẻo khổ.

Chỉ có trí, hạnh, huệ mới giúp ta quay về tìm thấy ta, tìm thấy trí huệ sẵn có trong mỗi người. Để rồi thong dong tự tại giữa đời, thoát nẻo luân hồi sinh tử. Đó là lý do chúng sinh thờ bái các Ngài.