Giỏ hàng

CHÚ ĐẠI BI

Với bất cứ người Phật tử nào thì cũng đều biết ý nghĩa và công năng của Thần Chú Đại Bi oai lực mạnh đến thế nào.

Thần chú Đại Bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. “Đại Bi đại chú thông thiên địa”

Đại nghĩa là lớn, Bi nghĩa là thương xót, lân mẫn, tha thứ, bao dung, yêu thương, che chở.

 

Người trì chú Đại Bi tin rằng, niệm chú Đại Bi sẽ được gia hộ, được cứu độ. “Nhất bách nhất thiên thập vương hoan” một ngàn ngày tụng mỗi ngày 108 biến, thì Thập Điện Diêm Vương cùng hoan hỉ. Mọi bệnh tật cũng được tiêu trừ:  “Đại bi đại từ năng khử bệnh”.

 

Với người sống đạo chân chính, chúng ta biết rằng một khởi niệm hồi hướng, hổ trợ chúng sanh, công đức thật cao dày, càng cao dày hơn khi ta không đặt tâm mong cầu được hồi báo với việc thiện ta đã làm. Bản thân người sống đạo chân chính phải luôn biết kiểm soát từng ý nghĩ của mình, từng lời nói của mình, từng việc mình đã làm, đã là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh hành động chưa? Để từ đó đời sống ta cũng là 1 minh chứng cho cái của tình thương, đó là lúc ta sống đạo, khi đó ta trì chú thì Thần Chú Đại Bi đạt ngưỡng oai lực tuyệt đối. Đi đúng đường ắc sẽ đến nơi.

Nguyện an lạc, tinh tấn trên đường tu học cho tất cả chúng sanh.