Giỏ hàng

Phật Ngọc Onyx

Vốn sinh giữa chốn ta bà,

Tâm quy cõi sáng chính là Thiên ân.

Chu du giữa chốn phàm trần,

Quan Âm về ngự trong ngần nơi đây.

Lòng tham một cõi mơ say,

Hoá đài sen ngọc sớm mai Mẹ về.

Mẹ về con thoát cơn mê,

An nhiên tự tại giữa bộn bề thế gian.